Polityka prywatności

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Zależy nam na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:

PROXIMED s.c., ul. Przemiarki 23A/60, 30-384, Kraków, NIP 676 24 31 374, zwana dalej: „ADMINISTRATOREM”

adres korespondencyjny: ul. Przemiarki 23a/60, 30-384 Kraków

e-mail: recepcja@proximed.pl

telefon: (+48) 602 452 752

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, promocją zdrowia, leczeniem zaburzeń psychicznych, poradami i konsultacjami psychologicznymi i psychoterapeutycznymi, psychoterapią indywidualną i grupową, konsultacjami, diagnostyką i leczeniem uzależnień oraz udziałem w warsztatach rozwoju (dalej: „usługi”).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe: osób korzystających z naszych usług, ich przedstawicieli ustawowych oraz osób upoważnionych do otrzymywania informacji o stanie zdrowia.

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

(i) imię i nazwisko

(ii) adres zamieszkania

(iii) data i miejsce urodzenia

(iv) PESEL

(v) oznaczenie płci

(vi) seria i numer dowodu osobistego

(vii) numer telefonu, adres e-mail, inne dane kontaktowe

(viii) dane dotyczące zdrowia ujawniające informacje o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego, korzystaniu z usług opieki zdrowotnej, numer, symbol lub oznaczenie przypisane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby do celów zdrowotnych, informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub płynów ustrojowych oraz inne informacje zdrowotne, np. o: chorobie, niepełnosprawności, ryzyku choroby, historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym lub biomedycznym.

Podanie ww. danych osobowych jest niezbędne dla umożliwienia nam podjęcia i należytego świadczenia usług, jak również dla wykonywania związanych z tym obowiązków prawnych. Niepodanie niezbędnych danych uniemożliwi podjęcie świadczenia usług.

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe niezbędne dla podjęcia i należytego świadczenia usług.

Przetwarzamy dane osobowe dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku ze świadczeniem usług, w szczególności na podstawie przepisów o wykonywaniu działalności leczniczej oraz realizacji praw pacjenta.

Przetwarzanie danych dotyczących zdrowia danej osoby jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w zakresie zapewnienia profilaktyki zdrowotnej, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, jak również dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (gdy osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody).

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przy podjęciu i przez okres świadczenia usług oraz okres wykonywania związanych z tym obowiązków prawnych dotyczących archiwizacji dokumentacji medycznej.

Po upływie powyższego okresu dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa, pozostaje koniecznie dla wywiązania się z zobowiązań umownych lub do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie).

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Niektóre z usług, z których korzystamy mogą jednak wymagać przekazania i przetwarzania danych także poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami oraz będzie odbywać się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Przekazywanie jakichkolwiek danych osobowych odbywa się z uwzględnieniem dopuszczalnych zwolnień z tajemnicy lekarskiej.

Usługodawcy

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim świadczącym dla nas usługi związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla nas usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony oraz respektowania przysługujących Ci praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podmioty powiązane

Możemy udostępniać dane osobowe W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.

Osoby upoważnione, obowiązki prawne i bezpieczeństwo

Możemy przekazywać dane osobowe osobom i podmiotom upoważnionym, jak również właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur (w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych). Możemy także przekazywać dane osobowe organom, instytucjom i osobom trzecim dla zapewnienia bezpieczeństwa, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń.

Jakie posiadasz prawa?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw. Możesz uzyskać dodatkowe informacje o zakresie i sposobie wykonywania Twoich uprawnień kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: recepcja@proximed.pl

Prawo dostępu do danych

Masz prawo żądać od nas informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz m.in. w jakim zakresie, w jakim celu i w jaki sposób to robimy, z kim dzielimy się posiadanymi danymi oraz skąd je pozyskaliśmy. Możesz złożyć stosowny wniosek poprzez wskazany przez nas kontaktowy adres e-mail lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać kopię danych osobowych, których nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także żądać przekazania tych danych innemu podmiotowi.

Prawo do poprawiania danych

Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych danych oraz – z uwzględnieniem celów przetwarzania – uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, gdy: (i) nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych, a my nie posiadamy innej ważnej podstawy do ich przetwarzania, (iii) wniosłeś sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, (iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Mogą jednak występować prawnie uzasadnione wyjątkowe przypadki, w których nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych: (i) jeśli uważasz, że Twoje dane są niepoprawne i zgłosisz to nam – ograniczymy przetwarzanie do czasu aż sprawdzimy poprawność danych, (ii) jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzasz się na usunięcie danych, (iii) jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do właściwych celów przetwarzania, ale są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw, (iv) w przypadku Twojego sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych – do czasu zbadania czy mamy prawnie uzasadniony nadrzędny interes uzasadniający dalsze przewarzanie, pomimo sprzeciwu.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego już dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (w tym profilowania) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Dalsze przetwarzanie danych jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione nadrzędne podstawy do przetwarzania danych osobowych lub określone dane są one konieczne do dochodzenia roszczeń, ustalenia lub ochrony praw.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Masz prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do takich celów.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

Przepisy prawa nie wymagają szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw. Przykładamy jednak dużą wagę do zapewnienia efektywnej możliwość ich realizacji, dlatego przewidzieliśmy dedykowany kanał kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do obsługi zapytań, zgłoszeń i wniosków związanych z realizacją powyższych uprawnień: recepcja@proximed.pl

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych

Będziemy Cię niezwłocznie informować o każdej zmianie zasad przetwarzania danych osobowych.