REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.PROXIMED.PL

(DALEJ: REGULAMIN)

Jesteście Państwo na stronie internetowej www.proximed.pl (dalej: Strona) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PROXIMED (dalej: Usługodawca) prowadzonego przez Spółkę Proximed MILCZAREK-MOCZULSKA MOCZULSKI Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Przemiarki 23A/60, 30-384 Kraków wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000761023, posiadającą NIP 6762431374 i REGON: 121384751 (dalej: Spółka).

Usługodawca prosi o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami regulującymi korzystanie ze Strony. Regulamin może być modyfikowany i z tego względu użytkownik/pacjent zobowiązany jest co jakiś czas przeglądać Stronę celem zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Niezaprzestanie korzystania z witryny internetowej po wprowadzeniu modyfikacji jest równoważne ze zgodą na zaktualizowaną treść Regulaminu. Modyfikacja Regulaminu ujawniona będzie poprzez wskazanie w nagłówku Strony w zakładce Regulamin daty ostatniej jej aktualizacji.

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich użytkowników/pacjentów korzystających z sieci Internet. Dostęp, korzystanie oraz pobieranie dowolnych informacji i/lub materiałów ze Strony jest jednoznaczne ze zgodą pacjenta/użytkownika Strony na przestrzeganie W sytuacji braku akceptacji jakichkolwiek zapisów Regulaminu użytkownik/pacjent winien zaprzestać korzystania ze Strony i materiałów na niej zawartych oraz uzyskiwania dostępu z sieci do niej.
 2. Wszelkie prawa do Strony, a także do informacji, wzorców, formularzy czy logotypów na niej zamieszczanych przysługują Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie.
 3. Wszystkie informacje zawarte na Stronie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.
 4. Każdy użytkownik/pacjent jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z treścią Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów. Zabronione jest w szczególności:
  1. podawanie przez użytkownika/pacjenta w związku z korzystaniem ze Strony informacji i/lub danych osobowych, które są nieprawdziwe, nieścisłe lub nieaktualne,
  2. wykorzystywanie Strony oraz dostępu do niej w celu podszywania się pod inną osobę czy podmioty czy też przeinaczania w inny sposób powiązania z dowolną osobą lub podmiotem,
  3. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie,
  4. naruszanie niezależnie od sposobu dóbr osobistych Spółki i Usługodawcy, ich pracowników, współpracowników lub osób trzecich,
  5. tworzenie treści o charakterze naruszającym obowiązujące przepisy prawa,
  6. zakłócanie czy też przerywanie działania Strony bądź możliwości uzyskania do niej dostępu;
  7. jakiekolwiek ingerowanie w działanie Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Usługodawcy, Spółki lub użytkowników/pacjentów,
  8. użycie, modyhikowanie, kopiowanie, reprodukowanie, ponowne publikowanie, przekazywanie, przesyłanie, transmitowanie, dystrybuowanie, sprzedawanie, licencjonowanie, wynajmowanie, publiczne eksponowanie lub odtwarzanie, edytowanie, adaptowanie lub tworzenie dzieł pochodnych w jakikolwiek sposób, jakichkolwiek treści lub innych części Strony bez pisemnego pozwolenia Usługodawcy,
  9. korzystanie ze Strony lub uzyskiwanie dostępu do Strony bądź jakichkolwiek treści zawartych na Stronie w celach komercyjnych bądź biznesowych.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu użytkownicy/pacjenci zostaną poinformowani przez umieszczenie na Stronie nowego brzmienia Regulaminu.

 

§2
Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania ze Strony koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej (najlepiej Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari lub Opera) posiadającej możliwość zapisu plików cookies.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika/pacjenta. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony, a więc celom funkcjonalnym oraz statystycznym i reklamowym. Użytkownik/pacjent może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej, a także usunąć przechowywanie „ciasteczek” ze swojego urządzenia końcowego zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych wyszukiwarkach, z których użytkownik/pacjent korzysta. Więcej o plikach cookies na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl.
 3. Użytkownik/pacjent odpowiada również za zagwarantowanie, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do Strony za pośrednictwem swojego połączenia internetowego zostaną poinformowane o treści Regulaminu oraz wszelkich innych obowiązujących warunkach, o których powiadomiono użytkownika/pacjenta, oraz że będą ich przestrzegać.

 

§3
Funkcjonowanie strony internetowej

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania i zakończenia działania lub możliwości dostępu do Strony lub dowolnej jej części według własnego uznania. Usługodawca może również aktualizować Stronę i zmieniać zawarte w niej treści w każdym momencie, przy czym aktualizowanie strony nie jest obowiązkiem Usługodawcy, tak więc może zaistnieć sytuacja, w której ujawnione na Stronie informacje będą nieaktualne w części bądź w całości. Usługodawca informuje, że informacje zawarte na Stronie mogą nie być wolne od błędów i pominięć, tak więc Usługodawca nie gwarantuje ani nie zapewnia, że treści zawarte na Stronie są precyzyjne, kompleksowe czy też aktualne.
 2. Ze względów technicznych może również dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za to czy Strona jest wolna od wirusów i innych szkodliwych elementów, tak więc nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek straty bądź uszkodzenia sprzętu użytkownika/pacjenta spowodowane tego typu zdarzeniami.
 4. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za treści zawarte na stronach, do których odesłanie znajduje się na Stronie, a także za zdarzenia, które mogą za ich pośrednictwem mieć miejsce.
 5. Strony zewnętrzne oraz konta mediów społecznościowych nie są autoryzowane przez Usługodawca, a ich podlinkowanie na Stronie ma zapewnić jedynie komfort jej użytkowania dla użytkowników/pacjentów, tak więc Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści tam ujawnianie, a użytkownik/pacjent korzysta z niej/nich na własne ryzyko. Pamiętać również należy, że strony zewnętrzne mają swój regulamin i politykę bezpieczeństwa, tak więc zaleca się użytkownikom/pacjentom zapoznanie z treścią tych dokumentów.

 

§4
Warunki świadczonych usług zdrowotnych i płatności

 1. Rejestracja użytkowników Strony, którzy chcą zostać pacjentami Usługodawcy odbywa się osobiście w siedzibie Usługodawcy, telefonicznie (nr +48 602 452 752), mailowo (mail: recepcja@proximed.pl) bądź przez stronę internetową Usługodawcy (ww.proximed.pl) w zakładce „Umów wizytę”.
 2. Użytkownik/ Pacjent ma obowiązek podać dane zgodne z prawdą, nie zatajając żadnych informacji istotnych z punktu widzenia udzielanego świadczenia zdrowotnego.
 3. Płatność za udzielone świadczenia następuje z góry przed udzieleniem świadczenia zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na Stronie. W przypadku, gdy w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego powstanie konieczność udzielenia świadczeń dodatkowych, użytkownik/pacjent zostanie poinformowany o takiej konieczności, jak również o wysokości kosztów udzielenia świadczeń dodatkowych. Zapłata za świadczenia dodatkowe następuje po ich udzieleniu, nie później jednak niż w dniu wizyty.
 4. Usługodawca akceptuje następujące formy płatności:
  1.  gotówka;
  2. przelew bankowy;
  3. karta kredytowa/płatnicza.
 5. Usługodawca może oczekiwać od użytkownika/pacjenta przedpłaty w wysokości 100% ceny udzielonego świadczenia zdrowotnego dla wybranej usługi medycznej zgodnie z cennikiem świadczeń zdrowotnych obowiązującym w poradniach Usługodawcy znajdującym się na stronie internetowej. W takim wypadku warunkiem dokonania rezerwacji pierwszego terminu wizyty w poradniach Usługodawcy jest uiszczenie przedpłaty w wysokości 100% ceny udzielonego świadczenia za pośrednictwem linku operatora płatności internetowych PayU (PayU A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca NIP: 779-23-08-495), który jest każdorazowo przekazywany przez rejestrację drogą SMS lub przelewem na rachunek bankowy Podmiotu leczniczego nr 70 1140 2017 0000 4202 1217 5024, dostępny również na Stronie w zakładce „Kontakt”. Jeśli przedpłata dokonywana jest w formie przelewu tradycyjnego na konto bankowe, po dokonaniu płatności wymagane jest przesłanie przez użytkownika/pacjenta bądź jego przedstawiciela ustawowego potwierdzenia dokonania płatności na adres e-mail: recepcja@proximed.pl. Przedpłatę należy uiścić najpóźniej 48 h przed umówioną wizytą lub niezwłocznie w przypadku rezerwacji terminu w czasie krótszym niż 48 h do wybranego terminu wizyty.
 6. W celu otrzymania faktury za usługę, należy zgłosić ten fakt podczas rejestracji, przed dokonaniem płatności oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury (nazwa/imię nazwisko, NIP, adres).
 7. Potwierdzenie rejestracji i uiszczenia przedpłaty w przypadku płatności internetowych PayU Pacjent otrzymuje w formie SMS na podany nr telefonu a w przypadku dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego potwierdzenie wizyty odbywa się po wysłaniu przez Pacjenta potwierdzenia transakcji na adres e-mail: recepcja@proximed.pl.
 8. W przypadku braku uiszczenia wymaganej przedpłaty, o której mowa w ust. 5 powyżej specjalista ma prawo odmówić przyjęcia użytkownika/pacjenta na wizytę.
 9. W przypadku spóźnienia się użytkownika/pacjenta na wizytę, osoba świadcząca usługi zdrowotne ma prawo: przyjąć go w wyznaczonym przez siebie czasie albo odmówić przyjęcia go na wizytę.

 

§5
Odwołanie lub zmiana terminu wizyty

  1. Bezpłatne odwołanie wizyty podlegającej przedpłacie w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 48 h przed jej terminem bądź w przypadku rezerwacji wizyty w czasie krótszym niż 48 h do wybranego terminu wizyty w czasie 6 h do wybranego terminu wizyty. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe telefonicznie pod nr tel. +48 602 452 752 lub mailowo: recepcja@proximed.pl.
  2. W przypadku braku stawiennictwa użytkownika/pacjenta na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie uiszczona przedpłata nie podlega zwrotowi.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty przed jej terminem, z założenia nie później niż z wyprzedzeniem W razie odwołania Usługodawca zaproponuje użytkownikowi/pacjentowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub braku jego zaproponowania, całość uiszczonej przedpłaty zostanie użytkownikowi/pacjentowi zwrócona w terminie do 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty na rachunek bankowy użytkownika/pacjenta, z którego przedpłata została dokonana.

   

   §6
   Reklamacje

   1. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa, niewykonania lub nienależytego wykonania usługi – użytkownikowi/pacjentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
   2. Użytkownik/Pacjent może złożyć reklamację dotyczącą usługi wysyłając ją na adres email Usługodawcyrecepcja@proximed.pl lub listownie na adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Proximed, ul. Przemiarki 23A/60, 30-384 Kraków.
   3. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe użytkownika/pacjenta umożliwiające jego identyhikację oraz zapewnienie kontaktu, w tym adres e-mail, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
   4. Usługodawca zastrzega sobie termin na rozpatrzenie reklamacji nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji użytkownik/pacjent zostanie poinformowany w zwrotnej wiadomości email lub listowanie na podany w reklamacji adres korespondencyjny.

    

   §7
   Ochrona danych osobowych

     1.  Polityka prywatności obwiązująca na Stronie dostępna jest pod linkiem i w zakładce https://www.proximed.pl/polityka-prywatnosci/ „Polityka prywatności”, a wszelkie informacje o plikach cookies znajdują się pod linkiem www.wszystkoociasteczkach.pl i w zakładce „Dowiedź się więcej”.
     2. Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników/pacjentów zgromadzonych za pośrednictwem Strony bądź przekazanych Administratorowi przez użytkownika/pacjenta.
     3. Na użytkowniku/pacjencie spoczywa powinność zapoznania się z Polityką prywatności przed skorzystaniem ze Strony, tak jak z Regulaminem.
     4. Usługodawca ponownie podkreśla, że tak jak treść Regulaminu również i treść Polityki prywatności może ulegać zmianie.

      

     §8
     Prawa autorskie

       1.  Prawa własności intelektualnej do Strony (w tym m.in. do znaków towarowych) oraz prawa autorskie  do  całości  materiałów  przechowywanych,  wyświetlanych i udostępnianych na Stronie należą do Usługodawca lub są przez Usługodawca użytkowane na podstawie licencji otrzymanej od podmiotów zewnętrznych. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone przez Usługodawcę lub jej licencjodawców.
       2. W przypadku uznania przez użytkownika/pacjenta, że jego prawa autorskie bądź inne prawa własności intelektualnej zostały naruszone na Stronie, a także gdy użytkownik/pacjent uzna, że znajdują się na niej treści nielegalne lub naruszające prawa użytkownika/pacjenta lub podmiotów trzecich bądź też będzie miał pytania lub zastrzeżenia odnoście Strony, Usługodawca prosi o kontakt mailowy pod adresem: recepcja@proximed.pl lub listownie na adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Proximed, ul. Przemiarki 23A/60, 30-384 Kraków.

       §9
       Postanowienia końcowe

        1. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu jest prawo polskie.
        2. Regulamin w obecnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 2024/03/01.
        [ESC] lub